ul. Jana Sawy 6/302, Lublin
Jesteśmy na:
 

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.06.01-IW.03-00-003/17 dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe,Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-na-cieplo-uzytkowe-161-zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-konkurs-iii/